ความสุขหาให้ถูก สุขให้เป็น

ศาสนาแห่งความสุข

พุทธศาสนาเป็น “ศาสนาแห่งความสุข”

                แต่ในสายตาของคนนอก ที่ยังไม่รู้จักพุทธศาสนาดีพอ มักคิดว่า พุทธศาสนาเป้นสาสนาแห่งความทุกข์ ชาวตะวันตกบางคนถึงกับหยิบเอาพระพุทธดำรัสของพระพุทธองคืนั่นเองมาอ้างอิงความเชื่อของตนในเรื่องนี้ โดยอ้างจากพระพุทธวจนะที่ว่าแต่ก่อนก็ดี ในกาลบัดนี้ก็ดี เราสอนแต่ทุกข์ และความดับทุกข์เท่านั้น

                คนที่เหมาเอาว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความทุกข์คือ คนที่ยังไม่รู้จักศาสนาอย่างถ่องแท้ เพราะหากเขาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง เขาจะพบว่า พุทธศาสนาเป้นศาสนาแห่งความสุข ดังมีพระพุทธวจนะตรัสยืนยันว่า นิพพานเป็นยอดแห่งความสุข ในหลักธรรมระดับแก่นพุทธศาสนาคือ อริยะสัจ 4 แม้เริ่มต้นด้วยความทุกข์ แต่ก็จบลงด้วยความสุข คือ พระนิพพาน นิพพานนี่เอง ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นบรมสุข ด้วยเหตุนี้เอง พระพรหมคุณาภรณ์ ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาของไทยจึงกล่าวไว้ในหนังสือชื่อ ความสุขทุกแง่ทุกมุม หน้า 119 ว่า พูดกันมานานแล้ว บอกเสียที พุทธศาสนานี้ คือ ศาสนาแห่งความสุข ความสุขมีหลายระดับตามขีดขั้นแห่งพัฒนาการของแต่ละบุคคล

1.       กามสุข สุขจากการตามสนองตัณหา

2.       สมาธิสุข สุขจากความสงบของจิต

3.       นิพพานสุข สุขจากการเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวง คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่า ความสุขเกิดจาก ความมีคือ ต้อง มีอะไรสักอย่างมาเป็นเงื่อนไขเสียก่อน จึงจะมีความสุขแต่ในความเป็นจริงนั้น ความไม่มี ต่างหากคือเหตุแห่งความสุขแท้เราลองมาอ่านดูคำอธิบายจากพระพุทธองค์ ดังต่อไปนี้

ปัญหา ความสุขของคนธรรมดาสามัญกับความสุขของพระพุทธเจ้ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

พุทธดำรัสตอบ ดูก่อนพราหมณ์ โคใช้ 14 ตัวของเราไม่มีเลย แต่ของท่านหายไปได้ 60 วันเข้าวันนี้ ดูก่อนพราหมณ์เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็นผู้มีความสุข ดูก่อนพราหมณ์ งาทั้งหลายอันเลว มีใบหนึ่งและสองใบในไร่ของเราไม่มีเลย เพราะเหตุนั้น เราจึงมีความสุข ดูก่อนพราหมณ์ หนูทั้งหลายในฉางเปล่าย่อมไม่รบกวนเรา

 

ด้วยการยกหูหางขึ้นแล้วกระโดดโลดเต้น เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็นผู้มีความสุข ดูก่อนพราหมณ์ เครื่องลาดของเรา ใช้ตั้งเจ็ดเดือนไม่ดารดาษด้วยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็นผู้มีความสุข ดูก่อนพราหมณ์ หญิงม้าย บุตร ธิดา มีบุตรคนหนึ่งและสองคนของเราไม่มีเลย เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็นผู้มีความสุข แมลงวันมีตัวอันลาย ไต่ตอมบุคคลผู้หลับด้วยเท้า ย่อมไม่ไต่ตอมเราเลย เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็นผู้มีความสุข ดูก่อนพราหมณ์ ในเวลาใกล้รุ่ง เจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมไม่ทวงเราเลยว่า ท่านทั้งหลายจงให้ ท่านทั้งหลายจงให้เหตุนั้น เราจึงเป็นผู้มีความสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *